Vedtægter Kammilus Aalborg

Vedtægter Kamillus Aalborg PDF

 § 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningensnavn: Kamillus Aalborg, Støtteforening for KamillianerGaardens Hospice.
Foreningens hjemsted: KamiliianerGaardens Hospice, Kastetvej 3, 9000 Aalborg


 § 2. Foreningens formål
Kamillus Aalborg er en forening med et humanitært formål.
Formålet er:

 • at støtte KmiliianerGaardens Hospice og den palliative indsats i Region Nordjylland.
 • at støtte hospiceudviklingen og medvirke til at udbrede kendskabet til hospicefilosofien gennem oplysningsvirksomhed
 • at organiserer og koordinere det trivillige arbejde tilknyttet KamiliianerGaardens Hospice og derigennem at yde medmenneskelig omsorg til uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres parerende - i samarbejde med KamillianerGaardens Hospice og De Palliative Team i Region Nordjylland.
 • at inspirerer og hjælpe til oprettelse af flere Kamillus foreninger i Region Nordjylland, og at samarbejde med disse efter oprettelsen deraf.
 • at støtte den vedvarende uddannelse af de frivillige i Kamillus Aalborg
 • at samarbejde med frivilligkoordinatorerne i de øvrige Kamillus foreninger i Region Nordjylland bl.a. om fælles uddannelsestilbud til de frivillige og i forhold til introduktion af nye frivillige
 • at udgive "Kamillus Nyt" - i samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger i Region Nordjylland
 • at samarbejde med de øvrige Kamillus foreninger Region Nordjylland om hjemmesiden www.kamillus.dk

 

§ 3. Medlemskab

Som medlemmer optages enhver, der støtter Kamillus Aalborgs formål.
Foreningen er medlem af Hospice Forum Danmark, og medlemskab at Kamillus Aalborg indebærer medlemskab af Hospice Forum Danmark i overensstemmelse med dennes vedtægter.


§ 4. Økonomi

Forslag til det årlige kontingent skal inden generalforsamlingen aftales med det i § 10 nævnte Fælles Samråd. Kontingentet fastsættes endeligt på generalforsamlingen. Kontingentet omfatter også det kontingent, Hospice Forum Danmark opkræver for hvert enkelt medlems medlemskab af Hospice Forum Danmark.
Kamillus Aalborgs økonomiske grundlag - udover kontingenter - er donationer fra private, Foreninger og fonde.
Foreningen følger Hospice Forum Danmarks regler vedrørende administration af fradragsberettigede gaver.


§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert ar inden udgangen af april måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst tre ugers varsel i Kamillus Nyt eller på Kamillus Aalborgs hjemmeside.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være tilgængelige på Kamillus Aalborgs hjemmeside senest en uge f0r generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål: vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen,
Den ordinære generalforsamling afvikles med en dagsorden, som mindst skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende ar, herunder kontingentforslag
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter for disse
 7. Valg af to revisorer og en suppleant
 8. Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.  Hvert betalende medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Referat af generalforsamlingen udsendes snarest muligt efter afholdelse på www.kamillus.dk
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen fremsætter krav herom, eller minimum 1/3 af Kamillus Aalborgs medlemmer anser det for påkrævet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest tre uger efter kravets fremsættelse, og generalforsamlingen indkaldes med to ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling.


 § 6. Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, og bestyrelsen sammensættes således at fem medlemmer udpeges af følgende:

 • Et medlem udpeget af Den Selvejende Institution KamillianerGaardens Hospice
 • Et medlem udpeget af biskoppen over Aalborg Stift
 • Et medlem udpeget af sognepræsten for Sct. Mariæ menighed i Aalborg
 • Et medlem udpeget af Kræftens Bekæmpelse, Aalborg
 • Et medlem udpeget af Danske Handicaporganisationer, Aalborg
 • Fire medlemmer vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer, heraf skal minimum to være aktive frivillige under Kamillus Aalborg

De foreningsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for to ar ad gangen, hvilket også gælder de på generalforsamlingen valgte suppleanter.
Valgperioden for de udpegede medlemmer er fire år, og valget følger kommunalvalgene.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens skøn. Der skal dog afholdes mindst to bestyrelsesmader om året.
Bestyrelsen kan beslutte og evt. beskrive i sin forretningsorden, at repræsentanter for Hospice/ det palliative team ved Hospice deltager i bestyrelsesmøderne for at sikre et godt samarbejde med disse parter.


 § 7. Bestyrelsens forpligtelse

Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. Der føres referat ved bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen iværksætter eventuelle vedtagelser på generalforsamlingen, og tager i øvrigt selv initiativ til fremme af Kamillus Aalborgs formål.


 § 8. Tegningsregler

Foreningen Kamillus Aalborg hæfter for sine forpligtelser med de aktiver, foreningen ejer. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.
Bestyrelsen skal anvende foreningens navn ved indgåelse af aftaler m.m. med tredjemand.
Foreningen forpligtes udadtil af den samlede bestyrelse eller ved formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.


 § 9. Registrering

Kamillus Aalborg er registreret hos Told og Skat under branche: "853 255: Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formal; SE-NR: 21 00 1341. lovområde anden, ikke registreringspligtige aktiviteter. Registreringsdato: 1998, 29. juni."


 § 10. Samarbejde med lokale Kamillus foreninger.

Jævnføre § 2 medvirker Kamillus Aalborg til oprettelse af flere lokale Kamillus foreninger i i Region Nordjylland.
Der etableres et fælleses Samråd mellem repræsentanter fra Kamillus foreningernes bestyrelser. Der afholdes 2 årlige møder i det fælles samråd. Møderne afholdes på skift i de lokale foreninger. Formanden for den forening,som afholder samrådene, udarbejder dagsorden for mederne og udsender referat.


 § 11. Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Årsregnskabet offentliggøres på Kamillus Aalborgs hjemmeside, samtidig med indkaldelse til generalforsamling. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, med henblik på gennemgang og påtegning hos eksamineret revisor.


 § 12. Vedtægtsændringer

Beslutning om redigering af vedtægterne kan træffes med 3/4 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling.


 § 13. Opløsning af foreningen

Beslutning om foreningens opløsning kan alene ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelsen af foreningens ophør forudseetter, at 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
Forud for hver af de to generalforsamlinger skal alle stemmeberettigede medlemmer skriftligt orienteres om den foreslåede opløsning af foreningen.
Ved foreningens ophør skal dens nettoformue, efter indfrielse af eventuel gæld til kreditorer m.m. efter bestyrelsens beslutning tilfalde en forening eller institution i Region Nordjylland, med et formal, der er i overensstemmelse med formålsbestemmelserne i § 2.
Nettoformuen kan også helt eller delvist doneres til Hospice Forum Danmark eller en anden her i landet bestående forening med alment velgørende hospiceformål.