Vedtægter for Kamillus Brønderslev

§ 1 Navn og hjemsted
Kamillus Brønderslev-Dronninglund er en forening med et humanitært formål.
Foreningens hjemsted er Brønderslev-Dronninglund Kommune.

§ 2 Formål
Foreningen skal arbejde for at etablere en støtteforening Kamillus Vendsyssel ved at:

  • Støtte KamillianerGaarden og den palliative indsats i Nordjylland.
  • Udbrede kendskabet til hospice-filosofien gennem oplysningsvirksomhed.
  • Række medmenneskelig omsorg og besøgstjeneste til de uhelbredeligt syge og døende borgere gennem etablering af frivilligt arbejde i samarbejde med Kamillus Aalborg, Kamillus Frederikshavn, Kamillus Hjørring, Kamillus Jammerbugt, KamillianerGaardens Hospice, Hospice Vendsyssel, Det Palliative Team og palliationssygeplejerskerne ved Sygehus Vendsyssel og Sygehus Aalborg, samt
  • Arbejde for etablering af et hospice som filial af KamillianerGaarden og med Vendsyssel som geografisk optageområde gennem en selvstændig overbygning: Kamillus Vendsyssel, der vil omfatte Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune samt Brønderslev-Dronninglund Kommune.


§ 3 Medlemskab
Som medlem optages enhver, der vil støtte foreningens formål.

§ 4 Økonomi
Foreningens økonomiske grundlag er kontingent samt bidrag og gaver i øvrigt.
Kontingentet er med til at dække uddannelsen af de frivillige på det årlige seminar, medlemskab af Hospice Forum, udgivelsen af Kamillusnyt til medlemmerne og kontorudgifter forbundet dermed i Kamillus Aalborg.
Bidrag og gaver dækker udgiften til driften af den lokale besøgstjeneste.
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst tre ugers varsel til de i foreningen
registrerede medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder med kontingentforslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afvikling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af foreningens medlemmer fremsætter krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske senest tre uger efter kravets fremsættelse og generalforsamlingen indkaldes med to ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§ 6 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på ni medlemmer og bestyrelsen sammensættes således:

Et medlem udpeges af Folkekirken via områdets provsti.
Et medlem udpeges af lokalafdelingen af Kræftens Bekæmpelse.
Et medlem udpeges af De Samvirkende Invalideorganisationer, Region Nordjylland.
Et medlem udpeges af KamillianerGaarden Aalborg.
De sidste fem medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer.

De foreningsvalgte medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen. De 2 supple-anter vælges for 1 år ad gangen.
Valgperioden for de af organisationerne udpegede medlemmer er to år.
De 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af foreningens formand eller et flertal af bestyrelsen og der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder om året.

§ 7 Bestyrelsens forpligtelser
Bestyrelsen forpligter sig til at arbejde for etablering af et hospice, evt. som en filial af
KamillianerGaardens hospice, med tolv pladser, og i den forbindelse skabe de økonomiske og juridiske forudsætninger for etablering af hospice samt tillige, at forhandle en driftsoverenskomst med Regionsrådet og herunder sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem de tre geografiske enheder, hvori indgår en forpligtigelse til at opstille saglige kriterier for placering af et hospice i Vendsyssel.

Ved etablering af foreningen Kamillus Vendsyssel er bestyrelsen forpligtet til at arbejde for, at bestyrelsen i Kamillus Vendsyssel kommer til at bestå af ni medlemmer, hvoraf hver kommune udpeger tre medlemmer.

§ 8 Tegningsregel
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 10 Vedtægtsændringer/ophør
Beslutning om ændring af vedtægterne samt beslutning om foreningens opløsning kan alene ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor tre fjerdedel af de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer, skal stemme for ændring/ophævelse.

Ved foreningens ophør skal formuen tilfalde en forening eller institution i Nordjylland med samme formål, der svarer til formålsbestemmelsen i § 2.

Således vedtaget på stiftende Generalforsamling 31. januar 2007 og med ændring på generalforsamlingen den 12. april 2012